Regulamin sklepu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Właścicielem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.mrozan.pl jest firma MROZAN Piotr Witulski (zwana dalej "SPRZEDAJĄCYM" lub „SKLEPEM”) z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Ostrogórskiej 9, NIP 6443003070, REGON 242996911.
2. Klientem Sklepu (zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”) może zostać wymieniona w art. 431 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej „KC”) osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1 KC, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
3. Sklep nie prowadzi sprzedaży konsumenckiej w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (DZ.U. 2002 nr 141, poz. 1176). Sprzedaż odbywa się wyłącznie na zasadach współpracy handlowej podmiotów gospodarczych.
4. Sklep nie prowadzi również sprzedaży na rzecz osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla nich charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nie działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
5. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż profesjonalnego wyposażenia gastronomicznego i sklepowego za pośrednictwem sieci Internet.
6. Sklep zawsze wystawia dowód zakupu w postaci faktury VAT.
7. Informacje o produktach, zdjęcia oraz ceny prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 KC, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 KC.

II. ZAMÓWIENIA
1. Ofertę zawarcia umowy kupna (zwaną dalej „ZAMÓWIENIEM”) można składać za pośrednictwem sklepu internetowego Sprzedającego wypełniając i wysyłając formularz Zamówienia. Dopuszcza się również przesłanie Zamówienia pocztą elektroniczną na adres sklep@mrozan.pl, faksem na numer (32) 292 12 81 lub telefonicznie na numer 505 545 522 oraz 501 205 855.
2. Sklep sprawdza dostępność towaru oraz ustala z Zamawiającym szczegóły transportu i płatności, a następnie przesyła pocztą elektroniczną potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji co strony uznają za moment zawarcia umowy sprzedaży.
3. Sklep zastrzega sobie prawo weryfikacji i ewentualnej odmowy realizacji Zamówień wypełnionych błędnie, niekompletnych lub wzbudzających uzasadnione wątpliwości Sklepu.
4. Odrzucenie realizacji Zamówienia nastąpi również w przypadku:
a) braku możliwości weryfikacji telefonicznej lub mailowej zawartych w Zamówieniu informacji w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia,
b) braku zaksięgowanej wpłaty wg wystawionej faktury proforma po przyjęciu Zamówienia do realizacji w terminie 3 dni roboczych od momentu przesłania faktury proforma na wskazany w zamówieniu adres email (dotyczy przedpłaty jako formy płatności).
5. Czas realizacji Zamówienia zależy od dostępności towaru w magazynie producenta i wynosi standardowo od 1 do 14 dni roboczych. Okres realizacji Zamówienia może ulec wydłużeniu w przypadku braku towaru w magazynie, o czym Zamawiający jest informowany mailowo lub telefonicznie. Zamawiającemu w takiej sytuacji przysługuje prawo rezygnacji z części lub odstąpienia od całości Zamówienia.
6. Na czas realizacji Zamówienia składa się czas skompletowania Zamówienia (łącznie z czasem ewentualnej produkcji) + czas dostawy.
7. Zamawiający ma możliwość otrzymania faktury VAT na inny adres korespondencyjny niż adres dostawy towaru, dyspozycja taka musi jednak zostać zaznaczona w trakcie składania Zamówienia.
8. Zamawiający wypełniając formularz Zamówienia oświadcza, że wszystkie podane dane są zgodne z rzeczywistością, a wybrana forma płatności odpowiada jego formie prawnej.
9. Zamawiający zobowiązany jest znać parametry techniczne zamawianego towaru, a w razie wątpliwości skonsultować się ze Sprzedającym.
10. Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za prawidłowość wyboru towaru oraz nie odpowiada za dalsze jego zastosowanie przez Zamawiającego. Zamawiający składając Zamówienie oświadcza, że uzyskał wszystkie niezbędne informacje do jego złożenia i przyjmuje do wiadomości, iż za wyjątkiem procedury reklamacyjnej nie ma możliwości zwrotu towaru.
11. Zamawiający upoważnia Sprzedającego do wystawienia faktury VAT bez konieczności uzyskania podpisu Zamawiającego.
12. Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Sprzedającego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U.2012 r. poz. 1528) na wskazany w Zamówieniu adres email.
13. Na wniosek Zamawiającego Sprzedający może wystawić fakturę w wersji papierowej i przesłać na wskazany adres.
14. Składając zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Sklepu i w całości akceptuje jego postanowienia.

III. CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Podane na stronach Sklepu ceny są wyrażone w złotówkach.
2. Towar pozostaje własnością Sprzedającego do momentu zapłaty całej należności.
3. Podane ceny nie zawierają dodatkowego i opcjonalnego wyposażenia (chyba że opis towaru stanowi inaczej), wniesienia, montażu i szkolenia w zakresie obsługi urządzeń.
4. Sklep przy wybranych towarach umożliwia wybór dodatkowej usługi transportu, przy czym koszt o jaki zostaje zaktualizowana cena produktu jest podany wyłącznie jako orientacyjny, aby ułatwić skalkulowanie całości zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do indywidualnej wyceny transportu zależnie od wybranego towaru, miejsca i terminu dostawy o czym Zamawiający zostanie poinformowany podczas telefonicznej lub mailowej weryfikacji Zamówienia.
5. Sklep udostępnia wybór sposobu płatności zależnie od formy prawnej Zamawiającego:
a) INSTYTUCJE BUDŻETOWE (podmioty finansowane ze środków publicznych za wyjątkiem placówek służby zdrowia)  - przelew 14 dni na podstawie faktury VAT po przyjęciu Zamówienia do realizacji,       
b) FIRMY I INSTYTUCJE PRYWATNE - leasing, przedpłata na podstawie faktury proforma lub pobranie na wybrane towary. Sprzedający oczekuje 3 dni robocze na zaksięgowanie uzgodnionej należności celem realizacji Zamówienia. W przypadku braku zaksięgowanego przelewu Zamówienie zostaje anulowane.

IV. GWARANCJA
1. Dokumentem uprawniającym do reklamowania produktu jest faktura VAT oraz karta gwarancyjna dostarczana wraz z produktem. W przypadku, gdy produkt nie posiada karty gwarancyjnej, dokumentem uprawniającym do reklamowania produktu jest sama faktura VAT.
2. Towary sprzedawane przez Sklep są fabrycznie nowe i objęte standardowo dwunastomiesięczną gwarancją producenta, chyba że karta gwarancyjna lub faktura sprzedaży stanowi inaczej.
3. Podstawą do rozpoczęcia procedury reklamacyjnej jest protokół szkody (dalej „PROTOKÓŁ”) wypełniony w obecności przedstawiciela przewoźnika, po stwierdzeniu uszkodzenia towaru lub braków ilościowych w dostawie. Protokół musi zostać podpisany przez przewoźnika i Zamawiającego, a następnie przesłany pocztą elektroniczną w formie zeskanowanego dokumentu na adres email sklep@mrozan.pl lub faksem na numer (32) 292 12 81 w terminie do 24h od momentu otrzymania dostawy.
4. Protokół powinien zawierać opis uszkodzeń/braków ze wskazaniem ilości i kodów reklamowanego towaru. Należy zachować oryginalne opakowanie w możliwie najlepszym stanie oraz bezwzględnie wstrzymać się od użytkowania reklamowanego towaru. Zaniechanie wymienionych czynności skutkuje rezygnacją Zamawiającego z procedury reklamacyjnej związanej z uszkodzeniami w transporcie.
5. Zamawiający zobowiązuje się do sprawdzenia towaru w obecności przewoźnika podczas odbioru dostawy. W przypadku odmowy oczekiwania przewoźnika potwierdzonej wpisem w dokumentację dostawy, Zamawiający zobowiązuje się do uzyskania numeru telefonu przedstawiciela przewoźnika, celem spisania ewentualnego Protokołu w następnym dniu roboczym po otrzymaniu dostawy.
6. Towar lub jego elementy uszkodzone mechanicznie w trakcie użytkowania na skutek zdarzeń losowych, nieprawidłowego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania oraz urządzenia uszkodzone w wyniku zaniechania działań konserwacyjnych wymienionych w instrukcji obsługi nie podlegają reklamacji.
7. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne wynikłe z użytkowania towaru należy zgłaszać w formie pisemnej na adres email lub numer faksu wymieniony w pkt.IV.3.
8. Sklep po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego kontaktuje się z Zamawiającym w celu ustalenia dalszych kroków postępowania reklamacyjnego.
9. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek wysłanych na adres Sklepu.
10. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji Zamawiający zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty związane z przesyłką, diagnostyką i serwisem reklamowanego towaru.
11. Strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru (art. 558 § 1 KC).

V. DOSTAWA
1. Dostawa zamówionego towaru jest realizowana wyłącznie w dni robocze, a termin dostawy jest każdorazowo ustalany z Zamawiającym.
2. Towar dostarczany jest bezpośrednio z magazynu producenta.
3. Transport nie obejmuje wniesienia i montażu, chyba że strony ustalą inaczej.
4. Faktura zostaje wysłana osobno z biura handlowego w Sosnowcu.
5. Czas dostawy standardowo nie przekracza 2 dni roboczych licząc od zakończenia kompletacji zamówienia, przy czym Sklep zastrzega sobie prawo wydłużenia czasu dostawy w wyjątkowej sytuacji przesunięcia terminu dostawy z winy przewoźnika lub producenta. Klient każdorazowo jest informowany o tym fakcie drogą mailową lub telefoniczną.
6. Umieszczenie w uwagach Zamówienia godzin odbioru nie stanowi zastrzeżenia godzin odbioru, a jedynie sugestię, która jest przekazywana przewoźnikowi.
7. Dostawa towarów nie przekraczających 30kg jest realizowana przez firmy kurierskie.
8. Dostawa towarów przekraczających 30kg lub wielkogabarytowych jest realizowana przy udziale transportu producenta lub firm spedycyjnych.
9. Koszt dostawy towarów przekraczających 30kg lub wielkogabarytowych (zgodnie z pkt.III.4 Regulaminu) jest umieszczony przy produkcie jako opcja do wyboru o który zostaje powiększona cena podstawowa lub jest wyliczany indywidualnie przez Sklep zależnie od miejsca dostawy.
10. Koszty dostawy ponosi Zamawiający, chyba że opis towaru lub opcja wyboru transportu stanowi inaczej.
11. Łączenie transportów dla kilku produktów jest możliwe wyłącznie w ramach jednego producenta.
12. Sklep zastrzega sobie prawo do weryfikacji wybranych transportów i zaproponowania indywidualnej wyceny.

VI. POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych Zamawiającego przekazanych Sklepowi podczas korzystania ze Sklepu jest MROZAN Piotr Witulski z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Ostrogórskiej 9, NIP 6443003070, REGON 242996911.
2. Dane osobowe Zamawiającego przetwarzane są przede wszystkim na podstawie umowy i w celu jej realizacji, na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO).
3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sklep zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie - https://www.mrozan.pl/content/10-polityka-prywatnosci

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Opisy, zdjęcia oraz dane techniczne umieszczone w Sklepie pochodzą od producentów. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby weryfikować otrzymane materiały, nie ponosi jednak odpowiedzialności za błędnie podane parametry, zdjęcia i właściwości towaru, lub nagłą ich zmianę przez jego producenta.
2. Niniejszy Regulamin stanowi część umowy sprzedaży zawieranej przez Zamawiającego ze Sklepem.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.


Sosnowiec, dn. 01.01.2022